Wat is Wet werk en bijstand?

Wanneer iemand weinig inkomen verkrijgt en niet beschikt over veel vermogen, dan is er een wet die bijstand regelt voor deze mensen. Deze Nederlandse wet heet Wet werk en bijstand (WWB). Er zijn twee soorten bijstand, namelijk de algemene bijstand en de bijzondere bijstand.De algemene bijstand is een uitkering die bedoeld is om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te voldoen. De bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is voor bijzondere, doch noodzakelijke kosten die niet kunnen worden betaald uit het beschikbare inkomen of vermogen.

De Algemene bijstandswet werd op 1 januari 2004 vervangen door de Wet werk en bijstand. Het doel van deze wet is ondersteuning bij arbeidsinschakeling te verlenen en om bijstand te verlenen. Voor jongeren is er een speciale vorm van deze wet ingevoerd in 2009. Deze wet is Wet investeren in jongeren genoemd. Jongeren tussen de leeftijd van 18 en 27 jaar moeten van de gemeente werk, scholing of een combinatie van beiden aangeboden krijgen, wanneer zij een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering.

Iedere Nederlander die ook daadwerkelijk in Nederland woont en die niet in staat is om in het levensonderhoud te voorzien heeft recht op bijstand van de overheid. Er zijn ook situaties waarin iemand geen recht heeft op bijstand. Hierbij kan gedacht worden aan iemand wiens vrijheid is ontnomen (zoals een crimineel). Als iemand zijn of haar militaire dienstplicht vervult, is er ook geen recht op bijstand. Wanneer iemand langer dan vier weken in het buitenland resideert, is er ook geen mogelijkheid om aanspraak te doen op de bijstand. Als iemand wegens werkonderbreking of uitsluiting geen arbeid verricht, dan heeft deze persoon ook geen recht op een bijstandsuitkering. Gehuwden en ongehuwd samenwonenden die gezamenlijk over een inkomen beschikken dat hoger ligt dan de bijstandsnorm kunnen ook geen aanspraak maken op de bijstand.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de bijstand als het vermogen van een alleenstaand persoon meer bedraagt dan €5.480. Voor een alleenstaande ouder of gehuwde mensen bedraagt dit bedrag het dubbele, namelijk €10.960.

Behalve voor de bijstand kan je ook in aanmerking komen voor de toeslagen van de belastingdienst. Het gaat hier dan om huurtoeslag en zorgtoeslag die toegekend kunnen worden.