WWB uitkering informatie - Wet werk en Bijstand

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat achteraf blijkt dat iemand een te hoog bedrag heeft gekregen van de bijstand, of dat er helemaal geen recht was op een bijstandsuitkering. Het is dan toegestaan dat het bedrag dat teveel is uitgekeerd, wordt teruggevorderd. Het teveel uitgekeerde bedrag kan worden verhaald op de betrokkene maar ook op de partner van de betrokkene (indien er geen rekening was gehouden met de partner toen de bijstandsuitkering werd vastgesteld).Naast het recht op terugvordering, kan het ook voorkomen dat de kosten die gemaakt zijn verhaald worden op de betrokkene. Er is namelijk een verplichting om de gemaakte kosten te verhalen. Het teveel betaalde bedrag kan worden verhaald op de ouders, de (ex)-echtgenoot of de (ex)-partner.

De betrokkene kan bezwaar maken tegen beslissingen over het al dan niet verlenen van bijstand en tegen beslissingen over terugvordering van de te veel ontvangen bijstand. Op deze procedure is een wet van toepassing: de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet houdt in dat het mogelijk is om beroep in te dienen tegen de hierboven genoemde beslissingen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Een eventueel hoger beroep kan worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep. Als het om een spoedgeval gaat, dan is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Wanneer iemand in de bijstand zit, dan is er een optie om zelfstandig ondernemer te worden. In 2004 is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen ingesteld. Het doel hiervan is mensen die in de bijstand zitten financiële steun te verlenen wanneer zij zelfstandig ondernemer willen worden. De betrokkene kan dan een renteloze lening verkrijgen van een maximaal bedrag van €2.534. Dit bedrag wordt rentedragend wanneer het bedrijf daadwerkelijk wordt gestart. Blijkt het zo te zijn dat dit bedrijf niet gaat lopen, dan wordt het ontvangen bedrag omgezet in een schenking.